Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Experiențe europene privind recrutarea și formarea personalului din administrația publică locală

Dragoș DINCĂ

Prin formarea agenților publici locali se are în vedere formarea specifică a agenților publici și în mod special a celor de la nivel local, deosebită de a altor tipuri de angajați. Între formare și recrutare există, în cele mai multe cazuri, o stransă legătură, în sensul că recrutarea se realizează în funcție de anumite condiții legate de nivelul formării.GERMANIA-

 

Condiția principală pentru a accede la cariera de funcționar este calificarea profesională specifică impusă de carieră.

Procedura de recrutare a funcționarilor este complexă fiind parcurse o serie de etape. De exemplu, funcționari superiori style="mso-ansi-language: RO">, după obținerea diplomei universitare, trebuie să efectueze un stagiu de 2-3 ani, la finalul căruia sunt supuși unui examan teoretic și practic.

 

<%AUSTRIA

 

Procedurile de recrutare depind de tipul de funcție. Posturile superioare care cer o diplomă universitară presupun, de cele mai multe ori, susținerea unui concurs, a unor teste de competență și a unui interviu. Pentru selecția personalului ce vizează posturi mai puțin calificate, procedura nu este atat de strictă/formală, limitându-se la evaluarea aptitudinilor personale și profesionale printr-un singur interviu. Agenții publici locali nu beneficiază de o formare specializată. Formarea este facultativă, doar dacă nu se impune o dispoziție cu caracter obligatoriu din partea autorităților publice.

 

 

style="mso-tab-count: 1">                           BELGIA

 

style="mso-tab-count: 1">                           În general recrutarea agenților publici locali se face prin concurs sau prin examen în urma cărora se întocmesc liste de aptitudini, urmând să fie supuse nominalizării de către consiliul local. Formarea agenților decizionali locali nu este organizată sistematic sau centralizat. Aceasta este asigurată atât de institute regionale, cât și de universități.

 

CIPRU

style="TEXT-DECORATION: none"> 

Colectivitățile sunt obligate să-și stabilească un regulament care să conțină prezentarea procedurilor de recrutare. Selecția se realizează prin probă scrisă și interviu. Cursurile de formare sunt organizate de către universități sau instituții publice specializate.

 

style="mso-tab-count: 1">                           DANEMARCA

style="TEXT-DECORATION: none"> 

style="mso-tab-count: 1">                           În Danemarca, selecția agenților locali nu este formalizată. Sistemul de recrutare nu este cu nimic diferit de cel aplicat în sectorul privat: după aplicare, recrutarea se face prin interviu pe baza dosarului (diplomă, curriculum vitae, recomandări). Legea nu prevede dreptul la formare pentru agenții locali. Formarea continuă este asigurată doar la cererea angajatorului.

style="TEXT-DECORATION: none"> 

lang=IT style="mso-ansi-language: IT"> 

lang=EN-US>SPANIA

lang=EN-US> 

Principiile și regulile de bază în materie de recrutare și formare sunt stabilite la nivel statal, iar comunitățile locale le pot adapta și completa, cu condiția să se respecte cadrul juridic impus. Astfel, în ceea ce privește recrutarea funcționarilor locali, comunitățile nu au dreptul să impună exigențe particulare legate de limbă (mai ales cea a comunității) sau de diploma. Concursul, prin probă scrisă și/sau interviu, este regula generală de selecție atât pentru funcționari, cât și pentru contractualii permanenți. Formarea este asigurată de către Institutul Național de Administrație Publică pentru funcționarii de stat, iar pentru funcționarii de la nivel local, de către institutele locale de administrație.

 

ESTONIA

 

Pentru a deveni agent public local, candidatul trebuie să îndeplinească mai multe condiții: diplome, cunoașterea foarte bună a limbii estoniene, cunoștinte de drept civil și vârsta minimă de 21 de ani pentru funcții superioare. Posturile sunt deschise și pentru spațiul comunitar, cu excepția posturilor ce presupun exercițiul autorităților publice și vizează interesul general. În 1999, a fost adoptat un Cod Etic sub forma unui apendix la legea privind funcția publică din 1996. Recrutarea se face fie prin probă scrisă, fie prin interviu. Formarea este un drept recunoscut agenților publici locali fiind finanțată de către autoritățile locale. Centrul Național de Administrație Publică asigură formarea personalului din administrația generală și locală. Colectivitățile locale sunt îndreptățite la rândul lor, să apeleze la alte organisme.

 

FINLANDA

 

Aplicând principiul autonomiei locale, comunele decid nominalizarea propriilor agenți publici și a propriilor angajați. În privința recrutării, aceasta urmează un proces formal, se realizează prin interviu în urma evaluării aptitudinilor, a capacităților, a meritelor și a diplomelor. Legea finlandeză nu prevede un drept la formare. Un funcționar nu este obligat să urmeze ciclul de formare decât dacă îi este impus de angajator.

 

FRANȚA

 

Forma clasică de recrutare a agenților publici teritoriali este concursul. Derogările de la această regulă sunt limitate. În cadrul concursului, juriul alcătuiește o listă de aptitudini cu numele persoanelor admise la acest concurs, dar și numele celor admiși la concursul anterior, care nu au fost încă repartizați pe un post. Înscrierea pe o astfel de listă nu garantează repartizarea pe un post anume, aceasta fiind valabilă 3 ani. Nominalizarea cade exclusiv în sarcina colectivităților locale, care aleg un candidat de pe listă. Excepțiile de procedură în cazul concursului sunt prevăzute limitativ în statutul general.

lang=EN-US> 

lang=EN-US>GRECIA

 

În practică, fiecare colectivitate locală recrutează și își repartizează personalul. Municipalitățile sau comunele își creează propriile servicii și își definesc posturile necesare printr-un regulament intern supus votului consiliului. În lang=EN-US>acest timp, Guvernul preia deciziile în ceea ce privește efectivele. O dată cu înființarea departamentelor în 1994, recrutarea se face prin concurs sau prin promovare internă pornind de la listele de priorități. Consiliul superior pentru selecția personalului, înființat în 1994, supraveghează procesul de selecție și asigură respectarea principiilor de merit, imparțialitate și transparență.

 

UNGARIA

 

Guvernul stabilește condițiile de acces la diferite funcții. Recrutarea este asigurată de un secretar general.

Formarea continuă este finanțată de angajatorii locali și asigurată în parte de Institutul Ungar de Administrație.

 

IRLANDA

 

Deși se află în mare proporție sub tutela statului,colectivitățile locale pot fi considerate angajatori publici autonomi: «o colectivitate locală angajeazăpersonalul pe care îl consideră necesar » (art. 157, Legea colectivităților locale, 2000). Ministerul Mediului, însărcinat cu controlul funcției publice locale, determină condițiile de angajare pentru funcțiile publice locale de rang înalt și controlează efectivele ansamblului agenților locali.

Formarea este asigurată de Institutul de Administrație Publică și de catre agenții externi. Pentru administrația publică există și cursuri universitare specializate.

 

ITALIA

 

Principiul recrutării prin concurs se regăsește în Constituția italiană pentru tot personalul. Pentru a diminua costurile recrutărilor, personalul poate fi selecționat de pe listele de plasament în funcție de vechimea lor pe acea listă.

lang=EN-US>În virtutea art. 42 din decretul din 1993, administrațiile pot recurge liber și la persoanele protejate (cei cu handicap fizic, invalizi de razboi…). Acest decret prevede liberul acces în administrația publică al cetățenilor din statele membre ale UE, atât timp cât funcția lor nu intervine în exercițiul direct sau indirect al autorității publice, nici în materie de interes național.

 

LETONIA

 

Modul de recrutare nu este asigurat decât pentru funcțiile superioare care sunt supuse unui concurs. Formarea continuă este obligatorie, fiind asigurată de catre Școala de Administrație Publică din Letonia.

 

LITUANIA

 

Recrutarea diferă în funcție de categoria de personal. Agenții publici de carieră sunt recrutați prin concurs, cu excepția unui caz clar definit prin lege (nominalizarea unui alt agent public de carieră al cărui post a fost desființat pentru o anumită perioadă de timp). Agenții publici de încredere sunt recrutați în funcție de dorința primarului, a consilierului sau a consiliului municipal. Managerul public este recrutat de regulă prin concurs, dar poate fi numit și pe încredere (personală sau politică), așa cum prevede legea în cazurile de excepție.

Formarea profesională este finanțată și organizată de angajator, în acest caz municipalitatea. Astfel, o parte a bugetului municipalității, cuprinsă între 1% și 5% din totalul masei salariale, este rezervată acestei formări.

 

LUXEMBURG

 

Funcționarii și angajații sunt numiți de către Consiliul comunal, în urma controlului guvernamental, prin intermediul Ministerului de Interne. Muncitorii sunt desemnați de către Colegiul comunal. Recrutarea are loc prin concurs, în urma publicării disponibilității postului, cu excepția recrutării interne. Legea din 15 iunie 1999 a înființatInstitutul național de administrație publică, asigurând formarea profesională a agenților locali. Aceasta presupune o formare inițială pentru o perioadă de probă de doi ani, înaintea titularizării definitive.

 

OLANDA

 

În principiu, în Olanda nu există recrutare prin concurs sau o procedură formală de angajare. Recrutarea are la bază principiul nediscriminării, cu doua particularități: obligația ca 2% dintre cei recrutați să fie persoane cu handicap. Fundamentul sistemului de recrutare are la baza preferințele șefului serviciului în alegerea colaboratorilor săi.Astfel, un nou responsabil nu face decât să moștenească colaboratorii predecesorului sau, chiar dacă își păstrează dreptul de a cere concedierea celor pe care îi găsește incapabili.

 

POLONIA

 

Recrutarea personalului se face prin concurs. În privința recrutării, între nominalizare și titularizare, se interpune o perioadă de probă de 3 până la 6 luni. Formarea intervine înaintea recrutării definitive (a titularizării) și de-a lungul carierei. Este asigurată de universități și de anumite organisme specifice de formare și influențează într-o anumită măsură derularea carierei.

 

SUEDIA

 

Fiecare colectivitate determină calificările necesare postului, angajează și concediază liber personalul, în limitele legilor ce definesc piața muncii. Recrutarea este organizată în jurul sistemului de competiție deschisă; conform termenilor Constituției, nominalizările nu pot fi făcute decât prin motive obiective în ceea ce privește meritele și aptitudinile personale. Procedurile de recrutare sunt aceleași ca în sectorul privat.

Formarea permanentă se realizează la cererea angajatorului. Pentru aceasta, colectivitățile locale trebuie să se adreseze școlilor de formare private, întrucât în iulie 1992 Institutul Național de Formare și Perfecționare a Funcționarilor a fost dizolvat, prin strategia de privatizare a guvernului.

 

style="mso-tab-count: 1">  

În concluzie, putem aprecia că în Europa nu există un sistem unitar de recrutare și formare pentru agenții publici locali. Meritul și egalitatea de șanse sunt principiile fundamentale în materie de recrutare și selecție a personalului, dar modalitățile concrete de aplicare a acestora diferă semnificativ. Implicarea nivelurilor de autoritate diferă de asemenea, de la o implicare puternică a nivelului central, până la o libertate totală acordată autorităților locale. În materie de formare, sunt rare situațiile în care există sisteme proprii nivelului local, diferite de ale nivelului central. Deosebiri esențiale există și în ceea ce privește responsabilitățile în materie de formare, acestea mergând de la nivelul statal până la nivel de instituție și individ, care, așa cum este cazul sistemului britanic, este responsabil de propria formare. Se constată existența unor diferențieri și cu privire la obligativitatea formării, existând cazuri de norme imperative, facultative, dar și inexistența reglementărilor.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 43

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: