Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Institutul Național de Administrație

Dragoș DINCĂ

În întreaga lume, sectorul public este supus procesului de reformă, accentul fiind pus pe creșterea performanței organizațiilor publice. Din această perspectivă, înființarea în 2002 a Institutului Național de Administrație (INA) vine în întâmpinarea acestei nevoi de reformare a sistemului administrației publice, ca centru de excelență pentru formarea continuă a personalului din administrația publică românească.Strategia națională de formare continuă a servit ca fundament în luarea unor decizii vitale pentru asigurarea unui rol important al INA în spațiul administrativ. Aceasta definește direcțiile strategice ce sunt de urmat, ținând cont de faptul că în ultimii ani, în mediul administrației publice au fost introduse elemente de management specifice sectorului privat.

În limitele stabilite de mediul politic, asistăm la o creștere semnificativă a aspectelor concurențiale, aplicabile serviciilor de formare pe o piață a serviciilor libere. Din poziția sa de furnizor de formare, Institutul Național de Administrație susține în mod activ sistemul concurențial pe piața formării. Din această perspectivă, strategia de dezvoltare a INA urmează un traseu cert într-un mediu concurențial incert, folosindu-se atât abordarea „top-down” prin care s-a ținut cont de obiectivele generale legate de reforma administrației publice și de integrarea în UE, cât și abordarea „bottom up”, prin care s-a pornit de la „nevoia de formare a beneficiarilor”, și nu de la „serviciile oferite de INA”.

Astfel, planul de elaborare a strategiei de dezvoltare a INA a urmărit obiective și priorități ce vin în concordanță cu alte documente programatice, cum ar fi Parteneriatul pentru aderarea României la Uniunea Europeană, Planul național privind procesul de integrare a României la Uniunea Europeană, Planul Single Action pentru îmbunătățirea sistemului de management al fondurilor UE în România etc., precum și rapoarte de monitorizare (Raportul comprehensiv de monitorizarepe 2005 al Comisiei Europene privind România). O contribuție importantă în elaborarea acestei strategii l-au avut echipa de asistență externă asigurată prin proiectul PHARE RO 0106.02, destinat întăririi capacității instituționale a INA și raportul de evaluare a Institutului Național de Administrație, elaborat de experții SIGMA. Ceea ce s-a obținut a fost rezultatul unui amplu proces de consultare a diverșilor factori interesați de problematica formării funcționarilor publici, a factorilor de decizie din administrația publică, precum și a angajaților INA.

Consolidarea capacității administrației publice din România reprezintă una dintre condițiile esențiale în asigurarea succesului în procesul de aderare la Uniunea Europeană la momentul 1 ianuarie 2007, formarea funcționarilor publici jucând un rol important în accelerarea reformei din administrația publică românească.

Pentru a răspunde cerințelor impuse de Uniunea Europeană, orice funcționar public trebuie să dețină anumite cunoștințe, care se reflectă în tematica programelor care acoperă o arie largă de subiecte, de la etică profesională și transparență în administrația publică, managementul proiectelor, politici și instituții europene, până la managementul conflictelor, managementul timpului și negociere. Astfel, INA organizează:

* programe de formare specializată în administrația publică cu durată de 1 și 2 ani, destinate Înalților Funcționari Publici, funcționarilor publici în funcții de conducere, tinerilor funcționari publici și tinerilor absolvenți de studii superioare – viitori manageri publici;

* programe de perfecționare de până la 90 de zile pentru Înalți Funcționari Publici, funcționarilor publici în funcții de conducere și de execuție din administrația publică centrală;

* programe de formare de formatori

* seminarii, conferințe naționale și internaționale.

O contribuție importantă la procesul de instruire este adusă de echipa de instruire, compusă din cadre didactice și specialiști români, practicieni din cadrul administrației românești și experți europeni, provenind de la instituții europene de prestigiu în formarea continuă pentru administrația publică.

În furnizarea programelor de formare specializată pentru administrația publică, INA este familiarizată cu limbajul și cultura administrației publice, cunoaște cerințele pieței de formare și a dezvoltat o rețea de parteneri, activitățile institutului fiind susținute de Ministerul Administrației și Internelor prin Unitatea Centrală pentru Reformă în Administrația Publică (UCRAP) și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

INA a dezvoltat deja parteneriate cu școli, institute și centre de formare pentru administrația publică, aspect care permite susținerea performanței prin schimbul de experiență, diseminarea bunelor practici naționale și internaționale, a conceptelor și a materialelor de formare puse la dispoziție de instituții partenere din întreaga lume. Astfel, INA face parte din rețelele naționale și internaționale ale furnizorilor de formare, precum: Rețeaua de Institute și Școli de Administrație Publică din Europa Centrală și de Est (NISPACEE), Institutul European de Administrație Publică (EIPA) – Maastricht.

Se dorește ca în viitor, Institutul Național de Administrație să devină un lider recunoscut pe plan național și internațional, în formarea continuă aplicată pentru administrația publică și care va contribui la dezvoltarea unui sistem administrativ competent, dedicat furnizării de servicii publice eficiente și orientat către cetățean, prin promovarea și implementarea unor programe de formare specializată adaptate atât nevoilor factorilor de decizie din sectorul public, cât și celor ale beneficiarilor direcți:

  

* Înalți Funcționari Publici;

* Funcționari publici de conducere;

* Funcționari publici de execuție din administrația publică;

* Tineri funcționari publici și tineri absolvenți de studii superioare;

* Manageri publici;

* Personal contractual din administrația publică;

* Persoanele numite sau alese la nivel central și local;

* Formatori/persoana resursa/lectori.

 

și indirecți:

 

* Instituțiile și autoritățile publice din administrația publică centrală și locală;

* Cetățenii.

  

 

Pe de altă parte, INA a acordat o atenție deosebită programelor și proiectelor propuse de organizațiile internaționale francofone. Un partener strategic al INA a devenit Agenția Interguvernamentală a Francofoniei, organizație implicată și în pregătirea SUMMIT-ULUI FRANCOFONIEI, organizat în perioada 27-29 septembrie 2006, la București. INA s-a implicat în pregătirea acestui eveniment excepțional, organizând în perioada 25-26 septembrie 2006 Forumul Internațional al Școlilor și Institutelor de Administrație Publică Francofone.

Profitând de vizita de studiu în Canada finanțată de partenerii externi în luna mai, delegația INA a negociat și încheiat cu succes un Acord de cooperare cu Școala Națională de Administrație Publică din Canada (ENAP Quebec), devenind primul partener al acesteia în Sud-Estul Europei. În plan instituțional și academic, cooperarea dintre INA și ENAP prevede:

• Realizarea de activități care vizează întărirea capacității institutionale;

• Schimburi de experiență, inclusiv de personal, și participarea la activități comune de cercetare în domeniul administrației publice;

• Dezvoltarea de programe de formare axate pe managementul public și pe producerea de instrumente pedagogice complexe;

• Difuzarea de programe de formare la distanță, îndeosebi programe de formare on-line, dezvoltându-se astfel oferta de e-learning;

• Dezvoltarea programelor care au ca obiect asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;

• Producerea de publicații.

Cei doi parteneri au convenit să organizeze împreună Forumul Internațional al Școlilor și Institutelor de Administrație Publică Francofone în septembrie 2006, eveniment ce asigură Institutului Național de Administrație o vizibilitate maximă pe piața internațională a formării continue pentru administrația publică, obligând conducerea INA să adopte o serie de măsuri de modernizare a institutului și de aliniere deplină la standardele de calitate existente pe plan internațional.

Forumul a reunit reprezentanți ai școlilor și instituțiilor de administrație publică ale țărilor membre ale Uniunii Europene, dar și reprezentanți ai altor țări membre, asociate și observatoare francofone. Printre obiectivele forumului au figurat întărirea relațiilor dintre instituții pentru o mai bună colaborare și schimbul de experiență în materie de promovare și formare. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ecole Nationale d’Administration Publique Quebec.

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai unor ambasade francofone la București, personalități ale vieții culturale și științifice, conducători ai unor instituții publice și universitare, precum și un numeros public simpatizant.

Vorbitorii au punctat în alocuțiunile rostite câteva dintre valorile fundamentale ale culturii francofone, precum libertatea, solidaritatea și toleranța.

A fost evocată de asemenea necesitatea unei vizibilități mai accentuate a manifestărilor cu caracter cultural francofon, inițiate de asociații și instituții publice din România.

Organizarea unui astfel de eveniment nu a reprezentat o primă experiență pentru INA,acesta fiindimplicat și în organizarea altor evenimente culturale similare în calitatea sa nu doar deșcoală de formare de excelență, ci și ca pilon pentru administrația românească, francofonia devenind, în contextul dat, un instrument care ne ajută pe noi, românii, să ne exprimăm mai nuanțat în raport cu propria identitate.

Unul dintre scopurile principale ale organizării acestui forum l-a reprezentat propunerea de realizare a unei rețele internaționale de școli și institute de administrație publică francofone.

Prin înaintarea unei astfel de propuneri ce are la bază problematica francofoniei, a promovării limbii franceze, dar mai ales a particularității francofone în gestionarea administrațiilor publice, o astfel de rețea ar facilita adunarea membrilor săi în jurul unei teme comune, dar și colaborarea cu partenerii aleși, cum ar fi Organizația Internațională a Francofoniei, CentrulWallonie Bruxelles etc.

Sisteme de cercetare pedagogică, seminare pentru formarea formatorilor, căi de cooperare internațională, rețele de comunicare, un schimb mai rapid la nivel informațional, dezbateri pe teme diverse ce au la bază un termen comun – administrația publică, asigurarea unei mai bune calități a oferteide formare, proceduri de identificare și analizare a nevoilor (mai ales în cazurile particulare ale țărilor aflate în prag de aderare la Uniunea Europeană), exigențele care se impun la nivel de recrutare și metode pedagogice au fost doar câteva subiecte dintre cele dezbătute în cele două zile de forum.

Încă o dată, francofonia a servit ca instrument de legătură pentru o mai bună comunicare, pentru descoperirea identității individuale și construirea viitorului administrației publice.

Democratizarea accesului la funcția publică și profesionalizarea formării funcționarilor trebuie să fie principiile fondatoare ale unei Școli Naționale de Administrație. Misiunea sa principală trebuie să fie de a recruta și de a forma funcționari publici care să fie capabili să contribuie la evoluția administrațiilor, ce sunt supuse unui proces permanent de schimbare, care să reprezinte un model de etică a serviciului public, fondat pe responsabilitate, neutralitate și transparență.

În afară de serviciile de formare pe care le pune la dispoziția beneficiarilor, o școală națională de administrație publică trebuie să-și afirme în permanență ambiția de a răspunde din ce în ce mai bine exigențelor tot mai mari ale cetățenilor, prin atingerea de performanțe în sectorul public.

În prezent, în lume există deja un număr destul de important de rețele de școli și instituții de administrație publică, printre care se numară:

 

* la nivel internațional: IASIA sau Asociația Internațională a Școlilor și Institutelor de Administrație;

* la nivel regional: GEAP sau Grupul European de Administrație Publică și NISPACEE, pentru Europa Centrală și de Est.

 

Obiectivul principal al creării unei astfel de rețele este punerea în aplicare a unui mecanism de schimb, la nivel informațional, schimb de expertiză și de documentare, pentru îmbunătățirea constantă a programelor propuse de către școlile și institutele de formare din administrația publică a spațiului francofon.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 42

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: